תליון חסד ואמת זהב

תליון חסד ואמת זהב

יצירת הצלחה ושפע דרך חסד ואמת בחיינו

"חסד ואמת כסף וזהב אלוף" נמסר על ידי רבי נחמו מברסלב כסגולה לשפע והצלחה. כסף וזהב משמשים במסורת היהודית כסמל לשפע. המושגים "אמת" ו-"חסד" נזכרים יחד פעמים רבות. הפירוש המקובל למושגים אלה הוא: אמת (מהשורש אמנ) = קיום חובה או הבטחה; שורת הדין. חסד = מעשה שמעבר לחובה והבטחה; לפנים משורת הדין (ע' גם חסיד ).
זכריה ז9: "כה אמר ה' צבאות לאמר: משפט אמת שפטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו" - אמת קשורה למשפט, וחסד קשור לרחמים;
משלי כ6: "רב אדם יקרא איש חסדו , ואיש אמונים מי ימצא?" - הרבה אנשים מוכנים לעשות מעבר לחובתם, אך מעטים מוכנים לבצע את חובתם. 
בראשית לב11: "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות" -  עשית עמי אמת בכך שקיימת את ההבטחה לשמור עליי בארם, ועשית עמי חסדים רבים בכך שנתת לי עושר רב.
תהלים כו3: "כי חסדך לנגד עיני, והתהלכתי באמתך"

פסוקים רבים כוללים את שני המושגים הללו כמושג אחד - חסד ואמת ; רוב המפרשים פירשו שהמושג מציין מעשה אחד - "חסד של אמת", "חסד אמיתי"; והציעו כמה הסברים למשמעותו של מושג זה: 
מעשה חסד שנעשה מתוך אהבה אמיתית , ללא כל מחשבה על גמול או תועלת (רש"י בראשית מז29, מצודת דוד יהושע ב14);
מעשה שיש בו שני חלקים - חלק אחד הוא לפנים משורת הדין = חסד , והחלק השני הוא מתוך חובה = אמת (רד"ק יהושע ב 12, מלבי"ם יהושע ב 14);
בפרט - הבטחה לעשות מעשה חסד: ההבטחה עצמה היא חסד כי לא חייבים להבטיח, אבל קיום ההבטחה הוא אמת (ראב"ע בראשית כד49); מעשה חסד שמתמיד ומתקיים בצורה אמינה וקבועה לאורך זמן (דעת מקרא בראשית מז29); מעשה חסד שיש בו תנאי, המגביל אותו ומוודא שהחסד לא יפגע במידת האמת (רש"ר הירש בראשית כד27);