טבעת ברכת האדמה כסף

טבעת ברכת האדמה כסף

להביא עושר והצלחה לעונד

"ויתן-לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש..."
זוהי התחלת הברכה אותה מברך יצחק את יעקב. במסורת נכתב שנהגו לומר פסוקים אלו, שהם פסוקים של ברכה והצלחה ולסימן טוב  במהלך כל השבוע. הרה"ק מגוסטינין זצ"ל היה אומר: "איני יודע איך באפשרות איש ישראל שיהיה לו פרנסה בימות השבוע אם אינו אומר פסוקי "ויתן לך" במוצאי שבת.
(מרום הרי"ם בשם הרה"ק מגוסטינין). הרה"ק רבי מנדלי מרימנוב זצ"ל  אמר על הברכה -  סגולה לפרנסה לומר בכל מוצאי שבת "ויתן לך"..  (סגולת ישראל)